Křišťálovou popelnici si Jihlava opravdu zaslouží

Na programu zasedání Komise pro životní prostředí dne 13. 9. 2017 bylo projednání vyhodnocení stavu odpadového hospodářství města Jihlavy za rok 2016.

Vyhodnocení bylo prezentováno odborem životního prostředí a to v návaznosti na plnění cílů Plánu odpadového hospodářství města Jihlavy (dále jen POH).

Vyhodnocování POH se provádí každoročně a po projednání v komisi tento dokument schvaluje zastupitelstvo města. Komise životního prostředí jednomyslně doporučila zastupitelstvu předložený materiál schválit. Zastupitelstvo má tento bod na programu 22. zasedání, které se uskuteční v úterý 26.9.2017.

Podle prezentovaných výsledků je příznivá situace v oblasti třídění a využívání odpadů, naopak nepříznivý trend je v nákladech, které v konečném důsledku mají vliv na výši poplatku za komunální odpad.

V roce 2016 došlo k výraznému snížení produkce SKO na osobu a rok oproti roku 2015, zvýšilo se množství vytříděných složek odpadů (plast, papír, sklo), u bioodpadu došlo k více než trojnásobnému zvýšení produkce díky zavedení svozu bioodpadu a také míra využití odpadů vzrostla na 41 %.

Vyhodnocení POH potvrdilo, že občanům Jihlavy se daří třídit a Křišťálovou popelnici (významné ocenění v oblasti nakládání s komunálním odpadem) si Jihlava právem zaslouží.

Město by však mělo občany za tuto snahu odměnit a to nejlépe snížením částky na složence, tedy poplatku za komunální odpad. Jde o to najít způsob, jak snížit náklady na svoz směsného komunálního odpadu, které jsou jedny z nejvyšších v Kraji Vysočina. Je to úkol nelehký, ale nemožný.

Ing. Rostislav Habán

člen Komise pro životní prostředí

23. 9. 2017