Komise pro životní prostředí doporučila schválit Plán odpadového hospodářství statutárního města Jihlavy

Komise pro životní prostředí na svém červencovém zasedání doporučila Plán odpadového hospodářství (POH) radě ke schválení a zároveň doporučila jeho pravidelné vyhodnocování.

Na základě doporučujícího stanoviska komise předloží rada města tento dokument ke schválení zastupitelstvu.

Vzhledem k tomu, že Statutární město Jihlava splňuje podmínku pro zpracování POH stanovenou v zákoně o odpadech (v roce 2015 vyprodukovalo více než 10 t nebezpečného i více než 1000 t ostatního odpadu), má povinnost zpracovat tento koncepční materiál. Návrh POH města je zpracován na období 2017 - 2021 a musí být změněn při každé zásadní změně podmínek, na jejichž základě byl zpracován. Návrh nového POH města zpracoval odbor životního prostředí magistrátu a je založen na dodržování hierarchie nakládání s odpady. Vychází ze strategických cílů odpadového hospodářství ČR a POH Kraje Vysočina.

Komise radě doporučila, aby bylo prováděno každoroční vyhodnocení plnění POH, ze kterého bude zřejmé nejen plnění aktuálního plánu, ale i potřeba případných úprav a aktualizací stávajícího POH.

V letošním roce projednávala Komise pro životní prostředí návrh nového POH města již dvakrát a na dalším zasedání se bude věnovat vyhodnocení stávajícího POH za minulé období.

 

Přeji krásné léto.

 

Ing. Rostislav Habán

člen Komise pro životní prostředí

 

31. 7. 2017